CAPPF Malta Seminar

PRESS RELEASE

Seminar on the Family, Enterprise and the Economy

A seminar on the role of the family in economic activity is being organised by the Malta chapter of the Vatican-based ‘Centesimus Annus Pro Pontifice Foundation’.  The evening seminar examines the importance of the family and its values in the generation of economic activity and how business needs to respect the family as a fundamental part of its corporate responsibility.  The Seminar which is being chaired by Joseph F.X. Zahra has on its panel, Mr Reginald Fava, entrepreneur and former President of the Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry, Dr Anton Grech, psychiatrist and Dr Austin Bencini, lawyer.

The Seminar is being held at the Corinthia Palace Hotel, Attard on the 10th May 2011 at 17.30 hours. The Seminar will be conducted in the Maltese language. The Public is invited to attend. Registration is through emails addressed to mzarb@miscomalta.com or by phoning 22054102.

Seminar dwar il-Familja u l-Ekonomija

Il-Kapitlu tal-Fundazzjoni ‘Centesimus Annus Pro Pontifice’ sejra torganizza seminar fil-ghaxija dwar “Il-Bniedem, Il-Familja : ic-centru tal-attivita ekonomika”. Is-seminar jittratta ir-rwol tal-familja bhala centru socjali u ekonomiku bi rwol importanti fit-tkabbir ta’ kultura ta’ xoghol, intrapriza u stil ta’ hajja fis-socjeta. Il-familja ssahhah is-socjeta ghaliex hi benniena ta’ valuri illi jekk imfassla tajjeb iqeghdu fuq quddiem il-Gid Komuni.

Is-seminar illi hu mmexxi mis-sur Joseph F.X.Zahra, ghandu fuq il-Panel, lis-sur Reginald Fava, chairman ta’ negozju tal-familja importanti f’Malta, u li kien Chairman tal-Kamra tal-Kummerc, Intrapriza u Industrija, il-psikjatra Anton Grech u lill-avukat Austin Bencini.

Is-Seminar se jsir il-Corinthia Palace Hotel, Attard fl-10 ta’ Mejju fil-5.30 ta’ wara nofs inhar. Il-pubblik u jista’ jattendi. Id-diskors se jsir bil-Malti. Registrazzjoni fuq l-email mzarb@miscomalta.com jew iccempel 22054102.